gold

gold 4.3

Midden goudbruin CC+CL

gold 5.3

Licht goudbruin CC+CL

gold 6.3

Donker goudblond CC

gold 7.3

Midden goudblond CC+CL

gold 8.3

Licht goudblond CC

gold 9.3

Zeer licht goudblond CC+CL

gold 7.32

Midden beige blond Special
7.3 (25cc) + 7.2 (15cc)

gold 7.33

Midden intensief goudblond CC

gold 9.33

Zeer licht intensief goudblond CC

gold 5.34

Licht goudkoperbruin CC

gold 7.34

Midden goudkoperblond 
Special+CL 
7.3 (30cc) + 7.4 (10cc)

gold 4.35

Midden goudmahoniebruin CC

gold 6.31

Donker goudasblond 
CC/Sensation

gold 5.35

Licht goudmahoniebruin
CC/Sensation

gold 6.34

Donker goudkoperblond
Special 6.3 (30cc) + 6.4 (10cc)