copper

copper 6.4

Donker koperblond CC+CL

copper 7.4

Midden koperblond CC

copper 8.4

Licht koperblond CC+CL

copper 9.4

Zeer licht koperblond CC+CL

copper 5.42

Licht koperparelbruin CC

copper 6.43

Donker kopergoudblond Special 6.4 (20cc) + 6.3 (20cc)

copper 7.44

Midden intensief koperblond CC+CL

copper 9.44

Zeer licht intensief koperblond CC

copper 4.45

Midden kopermahoniebruin CC+CL

copper 8.45

Licht kopermahonieblond CC

copper 5.41

Licht koperasbruin CC/Sensation

copper 6.46

Donker koperroodblond Special 6.4 (25cc) + 6.6 (15cc)